Available courses

    ALLI SHAMUSHKA KAPAYCHIK


    Kichwamanta llankashpa, ashtawan wiñachishpa 

     sisachishpapash katinkapak kaypi kapanchik. Tukuylla makipurarishpa wankurishpa ñukanchik shimita sapiyachishpa katipashunchik.

    Kichwata Sisachishpa